LIFE-ALFIO Project Presents paintsforlife.eu Platform at Woodcoating Congress: Creating an Open Source Platform for Biocide-Free and Low VOC Formulations and Its Challenges / LIFE-ALFIO projekts Woodcoating kongresā iepazīstina ar paintsforlife.eu

09 Nov 2022 in

Introduction:
The Woodcoating Congress is a highly regarded event that brings together experts, researchers, and industry professionals from the wood coating sector to explore the latest advancements and trends. During this year's congress, the LIFE-ALFIO project had the opportunity to showcase their groundbreaking initiative, the paintsforlife.eu platform. This open-source platform aims to accelerate the development and adoption of biocide-free and low VOC (volatile organic compounds) formulations in the paint industry while addressing the associated challenges. Let's delve into the key highlights and challenges discussed during the presentation.

Addressing Sustainability Requirements:
With the increasing emphasis on sustainability, the paints and coatings industry faces the challenge of balancing regulatory compliance, product quality, raw material availability, and environmental impact. The paintsforlife.eu platform, developed as part of the LIFE-ALFIO project, aims to assist manufacturers in meeting the latest sustainability requirements. By providing a collaborative space for formulation development, knowledge sharing, and access to innovative architectural paint products, the platform encourages the creation of green and sustainable coatings.

Platform Features and Benefits:
The paintsforlife.eu platform offers a range of features and benefits for different stakeholders in the paint industry. For consumers, the platform provides guidelines for responsible paint product selection, enabling them to choose low-toxicity and low-emission options with durable and high-coverage surfaces. Professionals in the paint and coating industry have access to a dedicated section for sustainable product development. This section offers insights into the principles of sustainable paint formulation, understanding European market standards, and access to over 20 industry co-created and third-party tested paint formulations.

Development Challenges and Solutions:
During the Woodcoating Congress presentation, the LIFE-ALFIO project team highlighted some of the challenges encountered during the development of the paintsforlife.eu platform. Raw material availability was identified as a significant hurdle, particularly finding products that meet the criteria for low/zero biocide and low VOC contents. Additionally, establishing compatibility with the chosen organoclay technology required the development of new testing methods. However, the team successfully addressed these challenges by collaborating with stakeholders, including binder manufacturers and paint industry leaders, who provided valuable expertise and support.

Overcoming Industry Resistance:
Another challenge highlighted during the presentation was the conservative nature of the paint and coating industry regarding sharing information about formulations and raw material supply chains. The paintsforlife.eu platform's concept, which promotes openness, transparency, and traceability, was initially met with resistance. However, the project received support from organizations such as the RISE Institute Sustainability division, which has redefined principles in other industries based on open and transparent information sharing. This support helped to gradually convince paint and coating industry stakeholders to embrace the platform.

Conclusion:
The LIFE-ALFIO project's presentation at the Woodcoating Congress showcased the paintsforlife.eu platform as a significant step toward the development and adoption of biocide-free and low VOC formulations in the paint industry. By addressing the challenges associated with sustainability requirements, raw material availability, and industry resistance, the platform provides a collaborative space for manufacturers, professionals, and consumers to engage in the creation and adoption of sustainable coatings. The paintsforlife.eu platform represents a pivotal contribution towards a more environmentally friendly and innovative future for the paint and coatings industry.

 

-------------

 

Ievads:

Koka pārklājumu kongress ir augsti novērtēts pasākums, kas pulcē ekspertus, pētniekus un nozares profesionāļus no koka pārklājumu nozares, lai izpētītu jaunākos sasniegumus un tendences. Šī gada kongresa laikā LIFE-ALFIO projektam bija iespēja demonstrēt savu revolucionāro iniciatīvu paintsforlife.eu platformu. Šīs platformas mērķis ir paātrināt biocīdus nesaturošu un zemu GOS (gaistošo organisko savienojumu) recepšu izstrādi un ieviešanu krāsu rūpniecībā, vienlaikus risinot ar to saistītās problēmas. Iedziļināsimies prezentācijas laikā apspriestajos svarīgākajos aspektos un izaicinājumos.

 

Ilgtspējības prasību ievērošana:

Pieaugot uzsvaram uz ilgtspējību, krāsu un pārklājumu nozare saskaras ar izaicinājumu līdzsvarot atbilstību normatīvajiem aktiem, produktu kvalitāti, izejvielu pieejamību un ietekmi uz vidi. Platformas paintsforlife.eu, kas izstrādāta LIFE-ALFIO projekta ietvaros, mērķis ir palīdzēt ražotājiem izpildīt jaunākās ilgtspējības prasības. Nodrošinot sadarbības telpu formulējumu izstrādei, zināšanu apmaiņai un piekļuvi inovatīviem arhitektūras krāsu produktiem, platforma veicina zaļu un ilgtspējīgu pārklājumu izveidi.

 

Platformas funkcijas un priekšrocības:

Platforma paintsforlife.eu piedāvā virkni priekšrocību dažādām krāsu nozarē iesaistītajām pusēm. Patērētājiem platforma sniedz vadlīnijas atbildīgai krāsu produktu izvēlei, ļaujot izvēlēties zemas toksicitātes un zemas emisijas iespējas ar izturīgām un augstas pārklājuma virsmām. Krāsu un pārklājumu nozares profesionāļiem ir pieejama īpaša sadaļa ilgtspējīgai produktu attīstībai. Šī sadaļa sniedz ieskatu ilgtspējīgas krāsu izstrādes principos, Eiropas tirgus standartu izpratnē un piekļuvi vairāk nekā 20 nozares kopīgi radītiem un trešo pušu pārbaudītiem krāsu preparātiem.

 

Attīstības izaicinājumi un risinājumi:

Koka pārklājuma kongresa prezentācijas laikā LIFE-ALFIO projekta komanda uzsvēra dažus izaicinājumus, ar kuriem sastapās paintsforlife.eu platformas izstrādes laikā. Izejvielu pieejamība tika identificēta kā nozīmīgs šķērslis, jo īpaši tādu produktu atrašanā, kas atbilst zema/nulles biocīda un zema GOS satura kritērijiem. Turklāt, lai noteiktu saderību ar izvēlēto māla organisko tehnoloģiju, bija jāizstrādā jaunas testēšanas metodes. Tomēr komanda veiksmīgi risināja šos izaicinājumus, sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm, tostarp saistvielu ražotājiem un krāsu nozares līderiem, kuri sniedza vērtīgu pieredzi un atbalstu.

 

Nozares pretestības pārvarēšana:

Vēl viens izaicinājums, kas tika uzsvērts prezentācijas laikā, bija krāsu un pārklājumu nozares konservatīvais raksturs attiecībā uz informācijas apmaiņu par sastāviem un izejvielu piegādes ķēdēm. Paintsforlife.eu platformas koncepcija, kas veicina atklātību, caurspīdīgumu un izsekojamību, sākotnēji tika sastapta ar pretestību. Tomēr projekts saņēma atbalstu no tādām organizācijām kā RISE institūta Ilgtspējas nodaļa, kas ir no jauna definējusi principus citās nozarēs, pamatojoties uz atklātu un pārredzamu informācijas apmaiņu. Šis atbalsts palīdzēja pakāpeniski pārliecināt krāsu un pārklājumu nozares ieinteresētās personas pieņemt platformu.

 

Secinājums:

LIFE-ALFIO projekta prezentācija Koksnes pārklājuma kongresā parādīja paintsforlife.eu platformu kā nozīmīgu soli ceļā uz biocīdus nesaturošu un zemu GOS formulējumu izstrādi un ieviešanu krāsu rūpniecībā. Risinot problēmas, kas saistītas ar ilgtspējības prasībām, izejmateriālu pieejamību un nozares izturību, platforma nodrošina sadarbības telpu ražotājiem, profesionāļiem un patērētājiem, lai iesaistītos ilgtspējīgu pārklājumu izveidē un ieviešanā. Paintsforlife.eu platforma ir galvenais ieguldījums videi draudzīgākas un novatoriskākas krāsu un pārklājumu nozares nākotnē.

LIFE-ALFIO platform paintsforlife.eu presentation