Life Alfio

Par ilgtspējīgu nākotni

 

Alina Life publiskā platforma

Ieviešanas laiks: 01/07/2018 – 30/06/2022 LIFE17 ENV/LV/000318

 

LIFE ALFIO: projekta virsmērķis ir samazināt kaitīgo ķimikāliju ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas tiks realizēts samazinot vai aizstājotot biocidālo vielu un gaistošo organisko savienojumu klātbūtni krāsu produktos ar videi draudzīgiem, inovatīviem organomālu materiāliem no uzņēmuma ALINA.

Par projektu

Projekta laikā tiks izstrādātas krāsu un pārklājumu produktu receptes, lai aizstātu kaitīgu ķimikāliju lietošanu ar drošiem un nekaitīgiem materiāliem. Izstrādātās krāsu receptes un informācija par izejmateriāliem tiks publicētas tiešsaistes platformā, lai nodrošinātu to pieejamību industrijai.

Projekta partneri

Image
Image
Image

 

Projekta finansētāji

Image
Image

Mērķis Nr. 1

Krāsu formulācijas

Izmantojot ALINA tehnoloģiju, projekta ietvaros tiks izstrādātas 16 videi draudzīgas krāsu un pārklājumu receptes, kurās ir plānots aizstāt biocidus un samazinār gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju līdz 10 g/L. Izstrādātās receptes būs atbilstošas EcoLabel prasībām.

Image

Mērķis Nr. 2

Organomālu ražošana

Organomālu ražošanai piemērota industriāla mēroga prototipa iekārtas pilotēšana. Mērķis ir nodrošināt organomālu ražošanu ar kopējo jaudu 120 tonnas gadā, kas spētu apmierināt krāsu un pārklājumu industrijas pieprasījumu.

Image

Mērķis Nr. 3

Publiskā pieejamība

Izstrādāt tiešsaistes platformu, lai nodrošinātu: 1) iespēju publicēt un komunicēt izstrādātās krāsu un pārklājumu receptes, 2) Krāsu un pārklājumu receptēs izmantoto izejmateriālu atsekojamību, 3) komunikāciju ar industriju, projekta atpazīstamības veidošanai.

Image

Tiešsaistes platforma ar 16 EcoLabel krāsu un pārklājumu receptēm.

Gatavu krāsu un pārklājumu produktu pilotpartija. Projekta laikā ir saražoti 16 000L.

Noslēgtas partnerības ar 25 krāsu un pārklājumu industrijas uzņēmumiem.

Projekta laikā ir sasniegti un uzrunāti 500 uzņēmumi un 130 000 cilvēki.

Izmantojot jaunās receptes, industrijā ir saražoti 400 000 L krāsu un pārklājumu produktu.

Projekta laikā ir aizstātas 3,46 tonnas biocīdu un GOS ir samazināti par 16 640 kg. 

Aktivitātes

A. Sagatavošanās projektam.

 • A1 Potenciālo klientu un ieinteresēto personu padziļināta kvalitatīva aptauja.

  Darbība ir īstenota. Šīs darbības galvenais mērķis bija veikt kvalitatīvu izpēti (padziļinātas intervijas) ar vismaz starptautiska mēroga 15 krāsu un pārklājumu nozares nozīmīgākajiem dalībniekiem, pievēršoties vadības līmenim, lai virzītu ilgtspējīgu krāsu recepšu izveides procesu atbilstoši nozares vajadzībām un uzlabotu atkārtojamību un tālāknododamību, uzņēmējdarbības plānošanu un komunikācijas darbības, tādējādi samazinot izmaksas un pielāgojot stratēģijas. Šīs darbības rezultāts ir noslēguma ziņojums.

 • A2 Tehniskās specifikācijas un apstiprināšanas vadlīnijas.

  Darbība ir īstenota. Projekta komanda ir pabeigusi validācijas vadlīniju izstrādi. Dokuments ir pieejams šeit. Visas projekta ietvaros radītās receptes ir izstrādātas saskaņā ar šīm vadlīnijām un ir tikušas atbilstoši izvērtētas. Projekta komanda tehnisko specifikāciju 16 jaunām krāsu receptēm izstrādi saskaņā ar ekomarķējuma Ecolabel prasībām (regula 2014/312 / ES), nozares vajadzībām un turpmākajām normatīvajām tendencēm, lai sasniegtu projekta mērķi. Dokuments ir pieejams šeit.

 • A3 Vides atļaujas.

  Darbība tiek īstenota. Uzņēmums, kurā tiek īrētas telpas projekta prototipa vajadzībām, ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai tiktu veikti grozījumi esošajā atļaujā B kategorijas piesārņojošām darbībām. Tiklīdz kā atļauja tiks atjaunināta, LIFE-ALFIO uzsāks organomālu ražošanu.

B. Īstenošanas aktivitātes.

 • B1 Izstrādāt 16 jaunas krāsu un pārklājumu receptes.

  Darbība tiek īstenota. Projekta komanda (Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā Universitāte) kopā ar ekspertu komandu turpina jaunu krāsu recepšu izstrādi. Līdz šim ir izstrādātas vairāk nekā 20 krāsu receptes un līdz 2021. gada janvārim iesniegtas validācijai. 18 receptes ir izturējušas divas pirmās validācijas kārtas un ir nonākušas trešajā kārtā. Ir plānots, ka visas 16 receptes būt gatavas Ecolabel sertifikācijai līdz 2021. gada novembrim.

  B1.1. Krāsu sastāva izstrāde.

  B1.2. Krāsu sastāva pārbaude.

  B1.3. Formulēšanas testi sertifikācijai.

   

 • B2 Krāsu un pārklājumu testa partija.

  Vēl nav pienācis darbības īstenošanas termiņš. Rūpniecisks apjoms, 16 recepšu 1000 l izmēģinājuma partija.

 • B3 Organomālu ražošanas iekārtas prototips.

  Darbība tiek īstenota. Tehnoloģiskais prototips ar organomālu ražošanas jaudu 120 t/gadā tika piegādāts 2020. gada decembrī. 2021. gadā projekta komanda testēja prototipu tukšgaitā. Tā kā tas darbojās ļoti labi, turpinājumā inženieri veica testa partijas ražošanu. Rezultāti bija ļoti labi, un prototips ir gatavs darbam. Tiklīdz kā tiks īstenota darbība A3, tiks uzsākta organomālu ražošana.

 • B4 Biznesa plāns.

  Darbība tiek īstenota. Projekta pirmajā darbības gadā tika izstrādāts biznesa modeļa “audekla” projekts un tika izstrādāts un validēts dzīvotspējīgs finanšu modelis. 2020. gada rudenī tika uzsākti ražoto preču izmaksu aprēķini un līdz šī pārskata perioda beigām tika pabeigts biznesa modeļa “audekls”, kas tagad ir sagatavots gala versijā.

 • B5 Atkārtojamības un pārnesamības (R&T) plāns.

  Darbība tiek īstenota. Uzsākot atkārtojamības un tālāknododamības aktivitātes īstenošanu, vadītājs izstrādāja atkārtojamības un tālāknododamības plānu. Tā kā tiešsaistes platforma ir R&T plāna galvenais elements, mārketinga un komunikācijas speciālists sadarbībā ar tiešsaistes platformas IT speciālistu izveidoja platformas tehnisko specifikāciju un definēja prasības potenciālajiem tiešsaistes platformas izstrādātājiem. 2021. gada martā ir uzsākta tiešsaistes platformas izstrāde.

  B5.1 Atkārtojamības un tālāknododamības (R&T) plāna izstrāde.

  Darbība ir īstenota. Ietver tiešsaistes platformu, aktivitātes krāsu recepšu un organomālu tehnoloģijas atkārtojamībai un tālāknododamībai krāsu un pārklājumu nozarē. Šīs darbības rezultāts ir R&T plāns.

  B5.2 Krāsu recepšu tiešsaistes platformas izstrāde

  Interneta datubāze būs pieejama 24 stundas diennaktī, nodrošinot informāciju par krāsu receptēm un izejmateriāliem.  

  B5.3 Projektu popularizējoša satura izstrāde, izplatīšana un turpmāka aktualizēšana

  Satura izstrāde platformai un lietotājiem, recepšu un ar tām saistītās dokumentācijas publicēšana, platformas gala lietotāju datu pārvaldība un aktualizēšana, tehniskais un klientu atbalsts.

C. Projekta darbību ietekmes uzraudzība.

 • C1 sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums.

  Vēl nav pienācis darbības īstenošanas termiņš. Tiks veikta projekta darbību sociālās un ekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem novērtēšana.

 • C2 Projekta monitorings.

  Darbība tiek īstenota. Projekta vadītājs ir izstrādājis projekta rezultātu monitorēšanas metodoloģiju. Šī monitorēšana palīdzēs noteikt to, vai ir sasniegti projekta mērķi un GDR rādītāji un to, kādā mērā tie ir sasniegti. Dokuments ir pieejams šeit.

D. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana.

 • D1 Informēšanas un atpazīstamības veicināšanas aktivitātes sabiedrībā.

  Darbība tiek īstenota. Šī darbība tika uzsākta ar projekta tīmekļa vietnes www.lifealfio.com izstrādi. Tā sāka darboties 2020. gada jūnijā. Tagad tā ir pieejama angļu un latviešu valodās. Ir arī sagatavoti informatīvi stendi, kas uzstādīti visās projekta īstenošanas vietās. 2020. gada laikā tika izstrādāts komunikācijas plāns. Tajā ir izklāstīti komunikācijas mērķi, sniegts galveno mērķauditoriju apraksts, nodrošināts komunikācijas stratēģijas ietvars, analizēti komunikācijas riski un nodrošināts laika grafiks. Projekta komandas dalībnieki piedalījās LIFE platformas sanāksmē par ķīmiskām vielām un darbseminārā par rādītājiem, kas notika Viļņā 2019. gada 27.-29. novembrī. Solvita Kostjukova uzstājās ar prezentāciju par biocīdu daudzumu samazināšanu krāsās.

  D1.1. Vispārējās izplatīšanas darbības.
  D1.2. Dalība LIFE tīklošanas pasākumos.
  D1.3. Video (Video par projektu). Pirmais ievad video par projektu tika pārraidīts nacionālājā televīzijā un publicēts sociālo mediju platformās, pieejams šeit.
  D1.4. Komunikācijas stratēģijas izstrāde, kura aprakstīta komunikācijas plānā.

 • D2 Tehniskās izplatīšanas aktivitātes krāsu un pārklājumu industrijas profesionāļiem.

  Darbība tiek īstenota. 2020. gada laikā tika uzsākta informatīvo materiālu izstrāde. Līdz 2020. gada augustam bija izstrādātas trīs produktu lapas (F50W; T65W; T80O) un divas prezentācijas konkrētām mērķauditorijām. Turpinot krāsu recepšu izstrādi, tika izveidota informatīva lapa par nesavietojamību nozares profesionāļiem.

  D2.1. Informatīvie materiāli tīklošanai un konferencēm.
  D2.2. Publikācijas nozares žurnālos.
  D2.3. Interneta mārketinga kampaņa.
  D2.4. Piedalīšanās 3 nozares konferencēs/ pasākumos.
  D2.5. Konference / paneļdiskusija par izaicinājumiem biocidālo vielu un GOS samazināšanai.
  D2.6.  Nozares konferenču un pasākumu apmeklēšana un tīklošanas aktivitātes.

E. Projekta vadība.

 • E1 Projekta vispārēja vadība.

  Darbība tiek īstenota. Projektu īsteno trīs partneri — SIA ALINA (koordinējošais atbalsta saņēmējs), Latvijas Universitāte (saistītais atbalsta saņēmējs) un Rīgas Tehniskā Universitāte (saistītais atbalsta saņēmējs). 2020. gadā visi partneri parakstīja partnerības līgumu un izveidoja augsti kompetentas projekta komandas. Līdz šim ir notikušas divas monitorēšanas vizītes — pirmā notika 2019. gada jūnijā un otrā — 2020. gadā.

  E1.1 ALINA projekta vadība.
  E1.2 Rīgas Tehniskās universitātes projekta vadība.
  E1.3 Latvijas Universitātes projekta vadība.
  E1.4 Rīcības komiteja. Notika pirmā un otrā rīcības komitejas sēdes, kā arī seminārs ar pieaicinātiem nozares ekspertiem, lai tuvākajā laikā izstrādātu ieteikumus ilgtspējīgākam zaļajam publiskajam iepirkumam (ZPI) Latvijā.
  E1.5 Recepšu izstrādes uzraudzība Ekspertu komandas izveide.
  E1.6 Projektu iepirkumi.
  E1.7 Projekta ārējais audits.

 • E2 Pēc projekta plānošana.

  Vēl nav pienācis darbības īstenošanas termiņš. Plānā pēc LIFE projekta noslēguma tiks iekļauts visaptverošs izmantošanas plāns, stratēģija projekta rezultātu uzturēšanai un komercializējot un ieviešot ražošanā ierosinātos risinājumus pēc projekta noslēguma.

E: info@alina-premium.com
P: +371 20 020 005

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

We are open from 9am — 5pm week days.