LIFE-ALFIO's Paints for Life at European Coating Show 2023 / LIFE-ALFIO platformas Paintsforlife.eu prezentācija izstādē European Coating Show 2023

30 Mar 2023 in

I am excited to share that ALINA, the company behind Paints for Life, had the incredible opportunity to showcase our innovative platform at the prestigious European Coating Show 2023 in Nuremberg, Germany. As the CEO of ALINA, I am proud to have been part of this momentous event where we had the chance to present our groundbreaking solutions and contribute to the industry's sustainability goals.

Paints for Life is an online platform that focuses on the development of sustainable paint and coating products. Our mission is to accelerate the time-to-market for these products by offering ready-made and tested formulations that adhere to the latest sustainability requirements. We firmly believe that every individual and company can make a difference in creating a more sustainable future.

During the European Coating Show 2023, we showcased over 20 sustainable architectural paint formulations. These formulations are specifically designed to reduce toxic biocides and volatile organic compounds (VOCs) in paint products. Our extensive research and innovative approach have enabled us to develop Ecolabel-compliant solutions that provide a safer and more environmentally friendly alternative for the industry.

The event provided an excellent platform for us to connect with industry professionals, exchange knowledge, and promote the adoption of sustainable paint and coating solutions. We are committed to transparency, reliability, and openness, fostering a sustainable supply chain and encouraging industry players to embrace eco-friendly practices.

 

Our participation at the European Coating Show 2023 demonstrated our dedication to developing innovative solutions that align with the sustainability initiatives of the European Commission. By reducing toxic substances and promoting environmentally friendly practices in the paint and coating industry, we are contributing to a healthier environment and a more sustainable future for all.

I am grateful for the opportunity to present ALINA's Paints for Life at such a prestigious event. Our team's hard work and commitment have paid off, and we are excited to see the positive impact of our sustainable paint and coating solutions on the industry and the environment.

Stay tuned for more updates on our journey and the continued efforts of ALINA and Paints for Life in creating a more sustainable and healthier future.
 

---------

Ar prieku dalāmies, ka ALINA uzņēmumam, kas LIFE-ALFIO projekta ietvaros izstrādāja Paints for Life platformu, bija neticama iespēja prezentēt mūsu novatorisko platformu prestižajā Eiropas pārklājumu izstādē 2023 Nirnbergā, Vācijā. Esam lepni, ka bijām daļa no šī nozīmīgā pasākuma, kurā mums bija iespēja prezentēt savus revolucionāros risinājumus un sniegt ieguldījumu nozares ilgtspējības mērķu sasniegšanā.

Paints for Life ir tiešsaistes platforma, kas koncentrējas uz ilgtspējīgu krāsu un pārklājumu produktu izstrādi. Mūsu misija ir paātrināt šo produktu nonākšanu tirgū, piedāvājot gatavas un pārbaudītas krāsu receptes, kas atbilst jaunākajām ilgtspējības prasībām. Mēs esam pārliecināti, ka ikviens indivīds un uzņēmums var kaut ko mainīt ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā.

2023.gada Eiropas pārklājumu izstādē mēs prezentējām vairāk nekā 20 ilgtspējīgu arhitektūras krāsu receptes. Šīs receptes ir īpaši izstrādātas, lai samazinātu toksisko biocīdu un gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumu krāsu produktos. Mūsu plašie pētījumi un novatoriskā pieeja ir ļāvuši mums izstrādāt ekomarķējumam atbilstošus risinājumus, kas nodrošina drošāku un videi draudzīgāku alternatīvu nozarei.

Pasākums sniedza mums lielisku platformu, lai sazinātos ar nozares profesionāļiem, apmainītos ar zināšanām un veicinātu ilgtspējīgu krāsu un pārklājumu risinājumu ieviešanu. Mēs esam apņēmušies nodrošināt pārredzamību, uzticamību un atvērtību, veicinot ilgtspējīgu piegādes ķēdi un mudinot nozares dalībniekus pieņemt videi draudzīgu praksi.

Mūsu dalība 2023.gada Eiropas pārklājumu izstādē apliecināja mūsu apņēmību izstrādāt novatoriskus risinājumus, kas atbilst Eiropas Komisijas ilgtspējības iniciatīvām. Samazinot toksisko vielu daudzumu un veicinot videi draudzīgu praksi krāsu un pārklājumu rūpniecībā, mēs veicinām veselīgāku vidi un ilgtspējīgāku nākotni visiem.

Mūsu LIFE-ALFIO projekta komandas smagais darbs un apņemšanās ir attaisnojusies, un mēs esam priecīgi redzēt mūsu ilgtspējīgo krāsu un pārklājumu risinājumu pozitīvo ietekmi uz nozari un vidi.

Sekojiet līdzi jaunumiem Paints for Life nepārtrauktajiem centieniem radīt ilgtspējīgāku un veselīgāku nākotni.

ALINAS's Paints for Life at European Coating Show 2023 (project LIFE-ALFIO)